ارزيابی زیست محیطی

در فرايند سير تكاملی مديريت محيط زيست بعنوان يك نظام گسترده و پويا براي مواجهه با آلودگي و تخريب محيط زيست، رويكردهاي پيشگيرانه اي مورد نظر قرار گرفته اند. در اين راستا از پايان دهه ۱۹۶۰ ميلادي، ارزيابي اثرات زيست محيطي به عنوان فعاليتي به منظور شناسايي و پيش بيني اثرات يك پروژه بر روي رفاه و سلامت انسان و نيز محيط بيوژئوفيزيكي او به منظور بررسي و انتشار اطلاعات اين اثرات مطرح و اجراي قانوني آن جايگاه ويژه اي در كشورهاي مختلف جهان يافته است.با توجه به اثرات تخريبي و بعضاً غير قابل جبران و بسيار پرهزينه بسياري از پروژه ها، ارزيابي زيست محيطي به عنوان يك ابزار قدرتمند براي دستيابي به توسعه پايدار از سال ۱۳۷۳ در كشور ايران جايگاه قانوني يافته است.

  • تهيه گزارشات ارزيابي اثرات زیست محیطی طرحها (EIA)
  • تهیه گزارشات EMP
  • انجام ارزیابی زیست محیطی استراتژیک(SEA) طرحهای توسعه ای ملی، منطقه ای و موضوعی، براساس آیین نامه اجرایی ماده 184 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
  • تهيهHSE Guideline / HSE Manual شركتها
  • به روز رسانی و پایش تعهدات مندرج در گزارشات EIA (در زمان ساخت یا بهره برداری)
  • پيگيري كليه مراحل بررسي و تصويب گزارشات ارزيابي توسط مراجع ذيصلاح تا اخذ تاييديه
  • ارزيابي و مميزي زيست محيطي واحدهاي در حال بهره برداري
  • انجام ارزیابی ریسک در طرحها و شرکتهای در حال بهره برداری