گالری پروژه ها

عنوان پروژه:

اجرای عملیات طراحی، تهیه متریال، ساخت و راه اندازی CPI محوطه ترمینال متمرکز بارگیری واحد CF – شرکت پتروشیمی فرآورش بندر امام

عنوان پروژه:

لایروبی کانالهای فاضلاب و نیز بیش از 3 هکتار از خور جعفری و همچنین آبگیری لجن های استحصال شده و انتقال و حمل آنها به مکان مورد نظر- شرکت پتروشیمی اروند

عنوان پروژه:

طراحی، تدارکات و ساخت پایلوت چند منظوره تصفیه فاضلاب شرکت پتروشیمی فجر(EPC)

عنوان پروژه:

اصلاح و بازسازی حوضچه های فاضلاب واحد HD – شرکت پتروشیمی بسپاران(EPC)

عنوان پروژه:

طراحی، تدارکات و ساخت سیستم تصفیه فاضلاب کانال 2SSC شرکت پتروشیمی فن آوران(EPC)

عنوان پروژه:

جمع آوری ضایعات صنعتی و غیر صنعتی و انتقال ضایعات به سلویج و خارج از مجتمع پتروشیمی اروند (شهرداری صنعتی و غیر صنعتی)- بمدت 19 ماه

عنوان پروژه:

ساخت پلتفرم جهت ولوهای زیر اسکله شماره ) P7رازی)- شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

عنوان پروژه:

بازرسی و مدیریت پسماندهای پتروشیمی اروند توسط بازرس معتمد محیط زیست

عنوان پروژه:

مدیریت پساب مجتمع پتروشیمی فن آوران- مطالعات مفهومی

عنوان پروژه:

شناسایی و بررسی وضعیت کلیه سپتیک تانکهای موجود در سطح مجتمع پتروشیمی بندر امام ارائه راهکارهایی جهت بازسازی و ارتقاء عملکرد آنها (بیش از 160 دستگاه)

عنوان پروژه:

مدیریت پسماند مجتمع پتروشیمی فن آوران- مطالعات مفهومی

عنوان پروژه:

برگزاری دوره آموزشی پسماندها ویژه و خطرناک در آلمان-اتریش

عنوان پروژه:

برگزاری دوره آموزشی عمومی و تخصصی محیط زیست