برنامه ريزی و كنترل پروژه

برنامه ريزي و كنترل از مباحث زيربنايي كنترل پروژه است و قطعا ضعف هر يك از آنها موجب عدم موفقيت پروژه خواهد شد. زمان، هزينه و كيفيت از اساسي ترين فاكتورهايي هستند كه در مقوله برنامه ريزي و كنترل پروژه در راس توجه قرار دارند. همه پروژه ها براي تحقق اهداف و پياده كردن طرح هاي تهيه شده نياز به يك سيستم برنامه ريزي دارند.

هيچ ابزاري بهتر از سيستم برنامه ريزي نمي تواند جوابگوي ارتباط دهي بين طرح ها و اطلاعات آماده شده، باشد. به طوريكه مي توان گفت يكي از بهترين راه هاي كنترل طرح يا پروژه، نشان دادن عملكرد پروژه با يك سيستم برنامه ريزي مي باشد. در طول پروژه همواره مي بايست فعاليت ها را مورد ارزيابي قرارداده و عملكرد واقعي پروژه را با برنامه پيش بيني شده مقايسه كرد. تدوين سيستم مناسب جمع آوري، پردازش و گزارش دهي عملكرد پروژه به طور مدون و دوره اي در مرحله كنترل ضروري است.

  • تعيين محدوده پروژه و شناخت فعاليتها با استفاده از WBS
  • ارائه برنامه زمانبندي پروژه ها در سطوح مختلف
  • ارائه برنامه زمانبندي به همراه شبكه CPM
  • تدوين سيستم گردش اطلاعاتي مناسب و توزيع منظم برنامه ريزي و زمانبندي پروژه بين سطوح مختلف متوليان پروژه
  • برقراري ارتباطات مناسب و موثر بين مجريان پروژه و تامين كنندگان و فروشندگان كالا
  • اطمينان از انجام با كيفيت پروژه و ارزيابي نحوه اجراي فعاليتها با توجه به استانداردهاي پروژه
  • تعيين وزن فعاليتها و ارائه گزارش پيشرفت ( برحسب اهميت، ريال، نفرساعت و حجم كار )
  • ارائه گزارشات روزانه، هفتگي و ماهيانه از آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي پروژه ها
  • بررسي عملكرد پروژه در قالب برنامه زمانبندي و مشخص كردن ميزان انحراف از برنامه و ارائه توصيه هاي لازم از طريق تحليل انحرافات و عقب ماندگيهاي پروژه