مديريت پسماند

امروزه با رشد جمعيت، افزايش تنوع نيازهاي جوامع انساني بدنبال خود افزايش توليد و پسماندهاي زائد را در بر داشته است. برخي از اين پسماندهاي زائد بسيار خطرناك بوده و در مقادير ناچيز خود مي توانند اثرات مخرب بهداشتي و محيطي داشته باشند.

در كشورمان نيز در حال حاضر موضوع مديريت مواد زائد در اماكن شهري و همچنين صنايع مختلف از موضوعات بسيار مهمي بوده و نحوه برخورد با آن در خصوص دفع اصولي از دغدغه هاي مديران و صاحبان صنايع مي باشد.

  • انجام كليه مطالعات فرايندي و ارائه طريق جهت كاهش توليد مواد زائد در مبداء
  • انجام مطالعات جامع در خصوص بررسي كمي وكيفي (فيزيكوشيميايي) انواع مواد زائد شهري و صنعتي و ارائه راهكارها و نيز كليه روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي مربوطه در خصوص : نحوه تفكيك، نگهداري و انبارش در مبداء- نحوه جمع آوري و حمل زائدات تا محل دفع- نحوه دفع اصولي(استفاده مجدد،فروش،سوزاندن،دفن، انبارش و…)- نحوه دفن بهداشتي در لندفيل
  • انجام كليه مطالعات امكان سنجي ،ارزيابي زيست محيطي و مكانيابي لندفیل
  • طراحي، تدارکات، ساخت و اجراي لندفيل
  • راهبري و بهره برداري از لندفيلها
  • مديريت طرح و نظارت بر كليه مراحل سيستم مديريت مواد زائد
  • بازرسی کلیه مراحل مدیریت پسماند از مرحله تولید تا دفع نهایی آن
  • همکاری و ارائه مشاوره در خصوص فروش و یا امحاء انواع پسماندهای صنعتی
  • انجام کلیه عملیات مربوط به شهرداری صنعتی و غیر صنعتی در صنایع