مشاوره فنی – حقوقی

خوشبختانه طي دو دهه اخير در كشورمان به منظور جلوگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست، قوانين و آئين نامه هاي بسياري تدوين شده و در حال اجرا مي باشند. به استناد بند ج ماده 104 و ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه واحدهاي صنعتي و توليدي مي بايست مسائل زيست محيطي را بعنوان يكي از مسائل اقتصادي خود تلقي نمايند. در حاليكه  هزينه هاي زيست محيطي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي خواهد شد ، در صورت عدم انجام اقدامات لازم در اين راستا، واحدهاي متخلف بر اساس ميزان خسارات وارده جريمه خواهند شد. لذا با عنايت به اينكه ممكن است در نمودار سازماني بسياري از صنايع كوچك و بزرگ متخصص محيط زيست در نظر گرفته نشده باشد لذا اين صنايع مي توانند از خدمات مشاوره فني شركتهاي زيست محيطي در خصوص رفع مشكلات حقوقي مرتبط با محيط زيست استفاده نمايند.

  • انجام مطالعات میدانی و تهیه گزارشات فنی و مدیریتی بمنظور ارتقاء سطح کیفی محیط زیست صنایع و نیز ارائه مشاوره های فنی و حقوقی بمنظور تقلیل و یا خروج از لیست صنایع آلاینده سازمان حفاظت محیط زیست
  • ارائه مشاوره به صاحبان صنايع در خصوص پرونده هاي حقوقی زيست محيطي و شركت در جلسات مربوطه
  • بررسي فني و مهندسي در خصوص جرائم زيست محيطي اعمال شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست و تهیه گزارشات مورد نیاز