آب و فاضلاب

امروزه مشكلات بهداشتي و زيست محيطي جدي ناشي از عدم توجه به موضوع تامين،تصفيه و انتقال آب آشاميدني و نيز دفع اصولي وتصفيه فاضلابهاي شهري و صنعتي ، برهمگان آشكار است. به منظور كاهش آلاينده هاي  زيست محيطي، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگيها اقدام كنند.

در این راستا شرکت پتروسازآب آماده ارائه خدمات مشروحه ذیل می باشد:

  • امكان سنجي، مطالعات اوليه، طراحي پايه و تفصيلي ، تداركات و اجراي سيستمهاي پيش تصفيه /تصفيه آب و فاضلاب (شهري و صنعتي)
  • امكان سنجي، مطالعات اوليه، طراحي پايه و تفصيلي ، تداركات و اجراي شبكه هاي آب و نيز جمع آوري فاضلاب و آبهاي سطحي
  • لایروبی انواع پیتها، مخازن، پوندها، خوریات و نظایر آن با استفاده از تجهیزات پیشرفته
  • راهبري و بهره برداري از تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب (شهري و صنعتي)
  • انجام مطالعات جامع در خصوص امكان استفاده مجدد از آبهاي دورريز در صنايع (Water Reuse)
  • برنامه ريزي ، نمونه گيري و آناليز كليه آلاينده ها آب و فاضلاب و تجزيه و تحليل نتايج حاصله
  • تهيه كليه روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي در خصوص نمونه برداري، راهبري تصفيه خانه ها و….
  • مديريت طرح و نظارت بركليه مراحل طراحي ، تدارکات، ساخت، نصب و راه اندازی طرحهاي آب و فاضلابي
  • ارائه مشاوره و راه کارهای اوليِه جهت حل مشکلات آلودگی آب و فاضلاب
  • كنترل و رفع مشكلات موجود در تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب